قوانین مسابقات Persian Empire Cup Season 4

قوانین 1vs1

Maps

 NMC Blasted Lands & NMC Gorge Drought & NMC Plant Waste & NMC Summer Arena & Tournament Arena & 

Barren Badlands & Canyon of the Dead & Homeland Rocks & Melting Snow zh v3 & Natural Threats zh v3 &

TD nobugscars & vendetta zh v1 & Cold Territory ZH v2 &Artic Lagoon & Sand Serpent FIXED

 

1-تمام شرکت کنندگان در مسابقه موظف به نصب جنتول 7.9 هستن و بعد از بازی که به اتمام رسید اسکرین شات از بازی را برای داور مسابقات اپلود میکنند و یا لینک بازیشون در جنتول به داور مسابقه میدهند. در صورت عدم این کار باخت برای این تیم ثبت میشود….

2-پول بازی 10000 و Random Reserve است به این گونه که در بازی اول راندوم در بازی دوم تیم ها عوض میشود مثلا بازی اول رضا gla  است امین china  در بازی دوم رضا china است امین gla . دوباره بازی سوم راندوم بازی 4 آرمی ها عوض میشود.اگر در راند 3 هر دو نفر gla شدن بازی 4 تکرار نمیشود

3-بازی ها بصورت دو حذفی است و اگر کسی دو باخت بیاورد از گردونه مسابقات حذف میشود.بازیها بصورت no rouls برگزار میشود.

4-استفاده شخصی دیگر از اکانت شما در گیم رنجر منجرب به حذف تیم شما از مسابقات میشود.

5- اگر بازی لگ بود از زمانی که شروع شد و داور نیز تایید کند بازی با همان آرمی تیم ها تکرار میشود و اگر کسی وسط بازی لگ انداخت و داور مسابقه تایید کرد  از مسابقات حذف میشود .

6-اگر بازیکنی از تیم دیسکانکت شود آن بازی  باخت ثبت میشود (اگر هر دو شخص موافق باشن داور نیز موافق باشد بازی تکرار میشود).

7- مسابقات در قسمت آنلاین خود بازی برگزار میشود.اگر که بازیکنان در کانکت شدن با هم مشکل داشتن از گیم رنجر بازی میکنند و اسکرین شات از بازی را به آدمین مسابقات ارسال میکنند

8- استفاده از هر نوع باگ در بازی یا تقلب ممنوع میاشد و اگر کسی این کار را کرد از مسابقات کنار میرود.

9- بازی فینال BO11 است و اگر بازی 5-5 مساوی شد در صورتی که miror نشده بودن در راند گیم بازی آخر china inf miror است

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

قوانین 2vs2 Official Maps

Maps

{    1- Fallen Empire 4-  TournamentA -3  Tournament Tundra -2  Tournament Island

     5- Tournament Lake -9  Tournament B -8  Manic Aggression 7-  Lone Eagle -6  El Scorcho

    10- Dark Mountain -13  Dogs oF wAR -12  Homeland Alliance -11  Mountain Fox 

    14- Overland Offensive -15  Lights Out   }

1-تمام شرکت کنندگان در مسابقه موظف به نصب جنتول 7.9 هستن و بعد از بازی که به اتمام رسید اسکرین شات از بازی را برای داور مسابقات اپلود میکنند و یا لینک بازیشون در جنتول به داور مسابقه میدهند. در صورت عدم این کار باخت برای این تیم ثبت میشود.

2. پول بازی 10,000 و آرمی های به صورت Random می باشد.بازیها بصورت no rouls برگزار میشود. در فینال به این صورت است

3-بازی ها بصورت دو حذفی است و اگر تیمی دو باخت بیاورد از گردونه مسابقات حذف میشود.

4-استفاده شخصی دیگر از اکانت شما در گیم رنجر منجرب به حذف تیم شما از مسابقات میشود.

5- اگر بازی لگ بود از زمانی که شروع شد و داور نیز تایید کند بازی با همان آرمی تیم ها تکرار میشود و اگر کسی وسط بازی لگ انداخت و داور مسابقه تایید کرد  از مسابقات حذف میشود

6-اگر بازیکنی از تیم دیسکانکت شود بازی  بازی ادامه پیدا میکند (اگر هر دو تیم موافق باشن داور نیز موافق باشد بازی تکرار میشود).

7- مسابقات در قسمت آنلاین خود بازی برگزار میشود.اگر که بازیکنان در کانکت شدن با هم مشکل داشتن از گیم رنجر بازی میکنند و اسکرین شات از بازی را به ادمین مسابقات ارسال میکنند

8- استفاده از هر نوع باگ در بازی یا تقلب ممنوع میاشد و اگر کسی این کار را کرد از مسابقات کنار میرود.

9- در بازی فینال که Best of 11 است Random Reserve 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

قوانین 2vs2 CXN

1-تمام شرکت کنندگان در مسابقه موظف به نصب جنتول 7.9 هستن و بعد از بازی که به اتمام رسید اسکرین شات از بازی را برای داور مسابقات اپلود میکنند و یا لینک بازیشون در جنتول به داور مسابقه میدهند. در صورت عدم این کار باخت برای این تیم ثبت میشود.

2. پول بازی 10,000 و آرمی های به mirror می باشد.بازیها بصورت pro rouls برگزار میشود. در فینال به این صورت است

3-بازی ها بصورت دو حذفی است و اگر تیمی دو باخت بیاورد از گردونه مسابقات حذف میشود.

4-استفاده شخصی دیگر از اکانت شما در گیم رنجر منجرب به حذف تیم شما از مسابقات میشود.

5- اگر بازی لگ بود از زمانی که شروع شد و داور نیز تایید کند بازی با همان آرمی تیم ها تکرار میشود و اگر کسی وسط بازی لگ انداخت و داور مسابقه تایید کرد  از مسابقات حذف میشود

6-اگر بازیکنی از تیم دیسکانکت شود بازی  بازی ادامه پیدا میکند (اگر هر دو تیم موافق باشن داور نیز موافق باشد بازی تکرار میشود).

7- مسابقات در قسمت آنلاین خود بازی برگزار میشود.اگر که بازیکنان در کانکت شدن با هم مشکل داشتن از گیم رنجر بازی میکنند و اسکرین شات از بازی را به ادمین مسابقات ارسال میکنند

8- استفاده از هر نوع باگ در بازی یا تقلب ممنوع میاشد و اگر کسی این کار را کرد از مسابقات کنار میرود.

[ CHINA & CHINA INF ]            [ USA SW & GLA Stealth ]     [ USA AIRForce & CHINA ]

[ CHINA  NUKE & GLA TOX ]     [ USA LASER & CHINA TANK ]          [ GLA DEMO & CHINA ] 

[ USA SW USA]               [GLA TOX CHINA INF ]  [CHINA INF & CHINA NUKE]

[ CHINA NUKE & USA ]                  [ GLA & CHINA TANK ]                         [ GLA & USA ] 

[ GLA & GLA TOX ]          [ USA LASER & GLA DEMO ]   [ USA AIR & GLA Stealth ] 

[ CHINA INF & USA SW ]       [ GLA Stealth & GLA DEMO ]     [ USA AIR & USA LASER ]

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

قوانین 3vs3 TW

1-تمام شرکت کنندگان در مسابقه موظف به نصب جنتول 7.9 هستن و بعد از بازی که به اتمام رسید اسکرین شات از بازی را برای داور مسابقات اپلود میکنند و یا لینک بازیشون در جنتول به داور مسابقه میدهند. در صورت عدم این کار باخت برای این تیم ثبت میشود.

2. پول بازی 10,000 و آرمی های به mirror می باشد.بازیها بصورت pro rouls برگزار میشود. در فینال به این صورت است

3-بازی ها بصورت دو حذفی است و اگر تیمی دو باخت بیاورد از گردونه مسابقات حذف میشود.بازی ها BO5 است و بازی فینال BO7 اگر 3-3 مساوی شد در فینال همه بازیکنان GLA انتخاب میکنند

4-استفاده شخصی دیگر از اکانت شما در گیم رنجر منجرب به حذف تیم شما از مسابقات میشود.

5- اگر بازی لگ بود از زمانی که شروع شد و داور نیز تایید کند بازی با همان آرمی تیم ها تکرار میشود و اگر کسی وسط بازی لگ انداخت و داور مسابقه تایید کرد  از مسابقات حذف میشود

6-اگر بازیکنی از تیم دیسکانکت شود بازی  بازی ادامه پیدا میکند (اگر هر دو تیم موافق باشن داور نیز موافق باشد بازی تکرار میشود).

7- مسابقات در قسمت آنلاین خود بازی برگزار میشود.اگر که بازیکنان در کانکت شدن با هم مشکل داشتن از گیم رنجر بازی میکنند و اسکرین شات از بازی را به ادمین مسابقات ارسال میکنند

8- استفاده از هر نوع باگ در بازی یا تقلب ممنوع میاشد و اگر کسی این کار را کرد از مسابقات کنار میرود.

آرمی ها   

USA & CHINA &USA>>>POS MID:CHINA

GLA & CHINA INF & GLA >>>POS MID:CHINA INF

CHINA TANK & GLA STEALTH & CHINA TANK>>>POS MID:GLA STEALTH

USA LASER & GLA TOXIN & USA LASER>>>POS MID:GLA TOXIN

GLA DMO & USA AIRFORCE & GLA DMO>>>POS MID:USA AIRFORCE

CHINA NUKE & USA SW & CHINA NUKE>>>POS MID:USA SW

______________________________________________________________________________________________________________________________________

جایزه قهرمان 1vs1>>>>>>>>>>>>تومان 120000

جایزه قهرمان Official Mpas 2v2>>>>تومان 170000

جایزه قهرمان CXN 2v2>>>>>>>>>>تومان90000

جایزه قهرمان 3vs3>>>>>>>>>>>>تومان 120000

و این که در شهریور ماه لیگ 8 نفره 1vs1 قراره برگزار کنیم و 6 نفر برتر 1vs1 این مسابقات مستقیم به لیگ راه پیدا میکنند و 2 نفر دیگر باید 15000 پرداخت کنند که در لیگ حضور داشته باشند جایزه لیگ 100000 تومان میباشد

و مطلب دوم این که امتیازی اختصاص داده نمیشود به مسابقات 2vs2 CXN و 3vs3 TW در رنکینگ

برای اطلاعات بیشتر میتوانید از این طریق با من در تماس باشید:

شماره تماس:09331715509 واتساپ همین شماره است

ایدی گیمرنجر:8362218

ایدی تلگرام:explohorn@